Elevdata.se

Förskola

Här får ni lite tips på hur man i förskolan kan stimulera barns lärande i de olika ämnena. 

Språk

Barns språk är grunden till all utveckling och lärande. Vi kan stimulera barns språkglädje och väcka nyfikenhet genom aktiviteter som främjar språkutveckling och begreppsträning. Fokus på de yngre barnen ligger på att utforska och upptäcka genom lek men även att väcka intresse för skriftspråket.

Matematik

Matematik finns överallt och man börjar redan i förskolan att utforska den genom begreppsträning, problemlösning, lek och språk. Fokus ligger på att utmana barns tänkande och låta dem upptäcka samband och komma fram till lösningar. Här hittar du tips och inspiration på hur barn kan träna matematik på ett roligt sätt.

Skapande

Skapande Barns kreativitet och lekfullhet ligger till grunden för allt lärande. Det finns många fler olika sätt att stimulera barns skapande på, än genom att rita, måla och gestalta. Genom att använda bilder, ljud och andra multimedia uttryckssätt kan barn bearbeta upplevelser, tankar och erfarenheter.

Kunskapslek

Genom att använda leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och andra förmågor som är viktiga för barns utveckling.  Barnen prövar nya kunskaper och erfarenheter och ger dem innehåll och mening.  

Trycka och hända

Det är viktigt att barn utvecklar en god självkänsla och att de får känna att ”jag kan”. En del i denna process är att barn kan påverka och styra händelseförlopp, genom att på ett enkelt sätt upptäcka samband och förstå orsak – verkan.